نویسنده = نوری دشتبان، مریم
تعداد مقالات: 1
1. هویت مکانی و عوامل مؤثر بر آن در محلات قدیمی نمونة مطالعه: محلة کلاه‌فرنگی سبزوار

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 89-110

10.22108/sppl.2019.81525.0

سعید حسین آبادی؛ محمد سلمانی مقدم؛ مریم نوری دشتبان