نویسنده = پورخسروانی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی رابطة شاخص خط‌وارگی گسل‌ها با لرزه‌خیزی در محدودة خطوط ریلی استان هرمزگان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 111-124

10.22108/sppl.2019.112887.1285

محسن پورخسروانی؛ علی مهرابی؛ زهرا امیرجهانشاهی