نویسنده = انتظاری نجف آبادی، مژگان
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تاثیرعوامل ژئومورفولوژی در توسعه شهر نشینی شهر سنندج

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 77-94

مژگان انتظاری نجف آبادی؛ فاطمه یوسفی