نویسنده = عزمی، آئیژ
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقای توسعه روستایی (نمونه موردی: دهستان گودین، شهرستان کنگاور)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 125-144

فضیله دادور خانی؛ احمد ملکان؛ آئیژ عزمی؛ راشد احمدی