نویسنده = سرگلزایی، صدیقه
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی سازگاری کاربری اراضی بافت قدیمی شهر زابل با استفاده ازGIS

دوره 2، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 35-50

غلامعلی خمر؛ صدیقه سرگلزایی