نویسنده = فرجی ملائی، امین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مکانی سایت‌های امداد رسانی هوایی در مواقع بروز زلزله (مورد: شهر بابل)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 67-82

آزاده عظیمی؛ امین فرجی ملائی؛ صدیقه لطفی