بر اساس نویسندگان

آ

 • آبیار، شهناز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور اهواز
 • آذرخش، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • آریان‌پور، آزاد [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
 • آروین، عباسعلی [1] دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • آزادی، یونس [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
 • آشوری، کسری [1] کارشناسی ارشد، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران
 • آصفی، مازیار [1] دانشیارگروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
 • آفتاب، احمد [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردیبل، ایران
 • آفتاب، احمد [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی
 • آنامرادنژاد، رحیم بردی [2] استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
 • آنامرادنژاد، رحیم بردی [1] دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • آنامرادنژاد، رحیم بردی [1] گروه جغرافیا، دانشکدۀ علوم انسانی، پردیس دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران
 • آهنکوب، مریم [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • آهنگری، شورش [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانش آموخته دانشگاه اصفهان

ا

ب

پ

ت

ج

 • جعفری، غلام حسن [1] گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • جعفری، فیروز [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • جعفری، فیروز [1] استادیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • جعفری، نسرین [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
 • جعفری شمس آبادی، مژگان [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری - آمایش شهری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و روستایی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • جلیلیان، بهنام [1] کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان، اصفهان، ایران
 • جمشیدی، علیرضا [2] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
 • جمشیدی، علیرضا [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
 • جمشیدی، معصومه [1] دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
 • جمینی، داود [1] دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
 • جمینی، داود [2] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
 • جمینی، داود [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
 • جمینی، داود [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
 • جهانی، معصومه [1] کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • جهانتیغ، حسنعلی [1] استان سیستان و بلوچستان، زابل، خیابان طالقانی، کوچه 23 طالقانی پلاک 7.
 • جهانتیغ، حسنعلی [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ایران.
 • جهانزاد، نریمان [1] برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • جوانشیری، مهدی [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی- دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • جوانشیری، مهدی [1] دانشجوی دکترا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • جوانشیری، مهدی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
 • جوانشیری، مهدی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا وبرنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • جوانشیری، مهدی [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • جوهری، لیلا [1] کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه فردوسی مشهد
 • جوهری، مجید [1] گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکدة علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چ

 • چاره جو، فرزین [1] گروه مهندسی شهرسازی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
 • چراغی، مهدی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تهران،
 • چنگلوایی، یونس [1] کارشناس ارشد شهرسازی، گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه هنر اصفهان

ح

خ

 • خادم، الناز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران
 • خانی، فضیله [1] دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران
 • خدادادی، پروین [1] دانشجو دکتری، گروه آموزشی جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • خراسانی، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه اصفهان
 • خراسانی، محمدامین [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • خراسانی، محمدامین [1] استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران و عضو قطب علمی برنامه ریزی روستایی
 • خراسانی، محمدامین [1] تهران- خیابان انقلاب- خیابان قدس- کوچه آذین- دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران- گروه جغرافیای انسانی
 • خسروی، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه برنامه‌ریزی شهری دانشگاه گلستان
 • خسروی پور، بهمن [1] استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • خلیجی، محمد علی [1] کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تبریز
 • خمر، غلامعلی [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • خمر، غلامعلی [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زابل

د

 • داداش پور، هاشم [1] استادیار برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • داداش پور، هاشم [1] استادیار برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • داداش پور، هاشم [1] برنامه‌ریزی شهری و منطقه‎‌‌ای، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • دادده، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی ، ایران
 • دادور خانی، فضیله [1] دانشیار جغرافیای روستایی دانشگاه تهران
 • دانایی نیا، احمد [1] استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • دربان آستانه، علیرضا [1] استادیار، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • دربان آستانه، علیرضا [1] استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران و عضو قطب علمی برنامه‌ریزی روستایی
 • دربان آستانه، علیرضا [1] جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • درویشی، حسن [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی- دانشگاه فردوسی مشهد
 • دزگی، عالیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه بیرجند
 • دهقانی، حمید [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • دهقان جزی، ابوالفضل [1] کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران چکیده
 • دهقان حسام پور، محمد [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
 • دوستکامیان، سیدمهدی [1] دانشجوی دکتری تغییر اقلیم، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

ذ

 • ذال، محمد حسن [1] گروه جهانگردی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، مازندران، شهرستان بابلسر، ایران
 • ذبیحی، حسین [1] دانشیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

ر

ز

س

ش

 • شایان، حمید [1] دانشیار جغرافیای روستایی- دانشگاه فردوسی مشهد
 • شایان، حمید [1] استاد، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • شاطری، مفید [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند
 • شاطریان، محسن [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • شاطریان، محسن [1] گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشکدة منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • شاطریان، محسن [1] گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشگاه کاشان، ایران
 • شاهسونی، محمدجاسم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه اصفهان
 • شاهکوئی، اسمعیل [1] استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه گلستان، گلستان، ایران
 • شاهیوندی، احمد [2] استادیار برنامه ریزی شهری و عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
 • شاهیوندی، احمد [1] استادیار گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
 • شیخی، حجت [1] استادیار دانشگاه ایلام
 • شیخی، حجت [1] عضو هیات علمی دانشگاه ایلام
 • شیخی، حجت [1] - عضو هیات علمی دانشگاه ایلام
 • شیخی، حجت [1] گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • شریفی، نسرین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه اصفهان
 • شیعه، اسماعیل [1] استاد گروه شهرسازی، مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
 • شفاعتی، آرزو [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
 • شفیعی، سمیرا [1] کارشناس علوم اجتماعی، دانشگاه کاشان، ایران
 • شفیعی، نجمه [1] دانشجوی دکترای ژئومورفولوژی، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • شفقی، سیروس [1] استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان
 • شفقی، سیروس [1] استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
 • شکیبامنش، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی، دانشکده هنرومعماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • شکوهی، مهدی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.
 • شماعی، علی [1] دانشیار، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • شهبازی، امیرحمزه [1] گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان ، ایران
 • شهبازی کوچکله، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان
 • شهرکی، سعیده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه زابل
 • شهسواری، محمد سینا [1] کارشناس ارشد، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شوکتی آمقانی، محمد [1] دکتری توسعه کشاورزی ،گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

ص

 • صادقی، حجت ا... [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
 • صادقی، حجت اله [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان
 • صادقی، حجت اله [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • صادقی، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • صادقی، فخری [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی و دانشگاه فردوسی مشهد
 • صادقی، نگین [1] دانشجوی دکتری دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • صادقلو، طاهره [1] استادیار گروه جغرافیا و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
 • صالحی، اصغر [1] ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اقتصادی، اجتماعی و ترویجی، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن اصفهان، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی، اصفهان، اﯾﺮان
 • صالحی، اصغر [1] عضو هیات علمی، بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات،
 • صالحی، رضا [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
 • صالحی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
 • صالحی فرد، عذری [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای پزشکی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • صانعی، سمیه [1] جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور ارومیه، ارومیه، ایران
 • صباحی گراغانی، یاسر [1] گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • صبوری، محمد [1] استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • صبوری، محمد [1] گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور جاسک، جاسک، ایران
 • صحرائی، احمد [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • صحنه، بهمن [1] گروه جغرافیا دانشگاه گلستان، گلستان، ایران
 • صیدایی، اسکندر [1] دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • صیدایی، سیداسکندر [1] استادیار جغرافیا، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • صیدایی، سیداسکندر [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
 • صیدایی، سیداسکندر [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
 • صیدایی، سیداسکندر [1] استادیار گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان
 • صیدایی، سیداسکندر [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
 • صیدایی، سید اسکندر [1] گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • صداقت رستمی، کبریا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی، گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشگاه هنر اصفهان
 • صیدائی، سیداسکندر [1] گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکدة علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • صیدائی، سید اسکندر [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
 • صدرموسوی، میر ستار [1] دانشگاه تبریز
 • صدیقی، صابر [1] جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • صفری علی اکبری، مسعود [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه پیام نور، ایران

ض

 • ضرابی، اصغر [1] استاد برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • ضرابی، اصغر [1] استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
 • ضرابی، اصغر [1] استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان
 • ضرابی، اصغر [1] گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • ضرابی، اصغر [1] گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، ایران
 • ضرابی، اصغر [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه اصفهان
 • ضرابی، اصغر [1] استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
 • ضرابی، اصغر [1] استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
 • ضرابی، اصغر [1] استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان

ط

 • طالب، مهدی [1] استاد گروه جامعه شناسی توسعه روستایی دانشگاه تهران.
 • طاهری، زهرا [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • طاهری دمنه، محسن [1] استادیار آینده‌پژوهی، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • طیب نیا، سید هادی [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی/سیستان و بلوچستان
 • طوسی، رمضان [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان

ع

غ

ف

 • فاروقی، محمد رضا [1] مربی گروه معماری دانشگاه گیلان
 • فاضل نیا، غریب [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز ، ایران
 • فال سلیمان، محمود [1] استادیار گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند
 • فال سلیمان، محمود [1] استادیار و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند
 • فتحی، عفت [1] دانشجوی دکتری جغرافیا، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • فتحی، عفت [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان
 • فرجی راد، خدر [1] دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس
 • فرجی ملائی، امین [1] دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران و پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
 • فرخی سیس، سعیده [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس
 • فرهمند، جسیم [1] جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه زابل، زابل، سیستان و بلوچستان، ایران
 • فیروزی، محمد علی [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • فیروزی، محمد علی [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
 • فیروزی مجنده، ابراهیم [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • فیروزی مجنده، ابراهیم [1] گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • فصیحی، حبیب اله [1] استادیار، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • فیض الهی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 • فیض الهی، مریم [1] دانشگاه ازاد نجف اباد
 • فیض هفشجانی، مژگان [1] گروه جغرافیا، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، شهرکرد، ایران
 • فعال جلالی، امین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • فکری زاد، نازنین [1] کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکدة گردشگری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • فلاحی، علیرضا [1] دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ق

ک

گ

 • گیاهی، حسن [1] دانشجوی دکتری جغرافیا وبرنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • گرگیج، صفرعلی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی دانشگاه سیستان وبلوچستان،زاهدان،ایران.
 • گلشاهی، جعفر [1] دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • گودرزی، سمیه [1] دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
 • گودرزی، مجید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه اصفهان
 • گودرزی، مهناز [1] استادیار، گروه روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

ل

 • لطفی، صدیقه [1] استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • لطفی، صدیقه [1] استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • لطفی، صدیقه [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
 • لطفی، صدیقه [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشگاه مازندران

م

ن

 • نادری، کاوه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
 • نادرخانی، زلیخا [1] دانشجوی کارشاسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
 • نادرخانی، زلیخا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
 • نجارزاده، محمد [1] استادیار دانشکدة گردشگری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • نسیمی، حمیدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • نصراللهی، داود [1] شهرسازیی، دانشگاه واحدعلوم و تحقیقات تهران- مرکزی، تهران، ایران
 • نظری، عبدالحمید [1] دانشگاه پیام نور گنبد، گلستان، ایران
 • نظری، نرگس [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
 • نظم فر، حسین [1] استادیار دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا
 • نظم فر، حسین [1] استادیار گروه برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • نظم فر، حسین [1] دانشیار، دانشگاه محقق اردبیلی-دانشکده علوم انسانی-گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، اردبیل ، ایران
 • نظم فر، حسین [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و روستایی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • نظم فر، حسین [1] گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل- ایران
 • نعمتی، مرتضی [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • نعمتی، مرتضی [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
 • نیک پور، عامر [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • نیک پور، عامر [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • نیک شعار، مرجان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • نمازی، عبدالرشید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • نوری، سید هدایت الله [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
 • نوری، سیدهدایت اله [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان
 • نوری، سید هدایت اله [1] گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکدة علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • نوری، سید هدایت‌اله [1] دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی دانشگاه اصفهان
 • نوری، محمد [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه اصفهان
 • نوری، محمد [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان
 • نورانی، حمیده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
 • نورانی، حمیده [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • نوری دشتبان، مریم [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • نوروزی، اصغر [1] استادیار گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور
 • نوروزی، اصغر [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • نوروزی، اصغر [1] دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • نوروزی، اصغر [1] گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران

و

ه

ی

 • یزدانی، محمد حسن [1] دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • یزدانی، محمد حسن [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردیبل، ایران
 • یزدانی، محمد حسن [1] گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • یزدانپناه، حجت اله [1] استادیار دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان
 • یزدان پناه، حجت الله [1] استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه اصفهان
 • یزدان پناه، حجت اله [1] دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • یزدان پناه، محبوبه [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • یزدان پناه، مسعود [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.
 • یغفوری، حسین [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • یوسفی، فاطمه [1] کارشناس ارشد ژئوموفولوژی، دانشگاه اصفهان
 • یوسفوند، سامان [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی توسعه اجتماعی و روستایی دانشگاه تهران.