تحلیل فضایی فقر روستایی در شهرستان کوهدشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران- خیابان انقلاب- خیابان قدس- کوچه آذین- دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران- گروه جغرافیای انسانی

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

10.22108/sppl.2020.120996.1462

چکیده

طرح مساله: فقر در نواحی روستایی در اثر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تاریخی و در نهایت در اثر عدم توسعه روستایی شکل گرفته است. کشور ما نیز همانند کشورهای درحال توسعه با مسئله فقر و گستردگی این پدیده در نواحی روستایی مواجه است و از مهمترین مشکلات نواحی روستایی به شمار می رود. بررسی فقر در شهرستان کوهدشت به عنوان یکی از شهرستان های استان لرستان که دارای تعداد روستاهای فروانی است، از اهمیت فراوانی برخوردار است.
هدف: پژوهش حاضر با هدف شناخت توزیع فضایی فقر در نواحی روستایی شهرستان کوهدشت در قالب پاسخ به 5 سوال طرح شده در این رابطه انجام شده است. از نوع اکتشافی و سوال محور بوده و از نظر هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی-تحلیلی می باشد.
روش: ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق مطالعات کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه، مشاهده) بوده است. جهت تعیین نمونه 26 روستا با توزیع فضایی مناسب در سطح تمامی دهستان ها انتخاب شده اند. برای انتخاب روستاها از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده استفاده است، به گونه ای که روستاهای هر دهستان از لحاظ تعداد خانوار در سطح زیر 20 خانوار، 20 تا 50 خانوار و بالای 50 خانوار دسته بندی شده و از هر دسته یک روستا به صورت تصادفی انتخاب شده است و انتخاب روستاها به گونه ای بوده که دارای توزیع فضایی مناسبی در سطح دهستان باشند.
نتایج: مهمترین عوامل تاثیر گذار در فقر روستایی و توزیع فضایی آن در شهرستان کوهدشت به ترتیب مربوط به شاخص های درآمد و تسهیلات، آموزش، شاخص محیطی، شاخص خدماتی-کالبدی، هزینه های خوراکی، هزینه های جانبی و اشتغال است.
نوآوری: این پژوهش در زمره معدود پژوهش های انجام شده در زمینه فقر روستایی با رویکرد تحلیل فضایی در کشور است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of Rural Poverty in Kouhdasht County

نویسندگان [English]

  • Mohammadamin Khorasani 1
  • Majid Mohammadi 2
1 Assistant Professor/ University of Tehran
2 M.A of Geography and Rural Planning, Faculty of Geography, University of Tehran
چکیده [English]

Statement of the problem
Poverty in rural areas has been shaped by economic, social, political, cultural, and historical factors and ultimately by rural underdevelopment. Thus, there is a close link between poverty and rural life as more than three quarters of the poor live in rural areas. Measuring and identifying poverty is an essential component of knowledge for formulating programs and policies for poverty alleviation in society.
Purpose
The purpose of this study is to explain the rural poverty situation in Kouhdasht County, to identify the spatial distribution of rural poverty in Kouhdasht Count.
Methodology
The present research is exploratory and question-oriented. Also, this research is applied based on descriptive-analytical method. Data collection tools were library and field studies (questionnaire, observation). The statistical population includes the villages of Kouhdasht County. The sample of 26 villages with appropriate spatial distribution across all districts selected. The selected stratified random sampling method used to select the villages. Data collection tools were library and field studies (questionnaire, observation).
Results and Inoovation
One-sample t-test used to compare poverty indices. For this comparison a spectrum with 5 states (intervals 1 to 5) is used, so the average mean for evaluating the indices is 3. All indicators except the political index have a high level of significance. Also, considering that the mean of 3 is considered as demographic and equity indices with mean higher than 3, it indicates the desirable status of these indices compared to other indices and the t-statistic of each is respectively. The values are 6.99 and 2.20, and the lowest mean is related to environmental and education indices, which indicate an unfavorable situation with t-values of -13.98 and -8.04.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poverty
  • Spatial Analysis
  • Rural Areas
  • Koohdasht County