نقش سرمایه اجتماعی و هویت اجتماعی بهره برداران در مدیریت طرح های ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه سیمره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی، بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات،

10.22108/sppl.2020.120595.1455

چکیده

سرمایه اجتماعی و هویت اجتماعی از جمله اصلی‌ترین عوامل تداوم زندگی اجتماعی محسوب می‌شوند. حفاظت از رودخانه ها به عنوان سرمایه ای ملی و یکی از منابع مهم آبی کشور در زمینه های کشاورزی، اقتصادی، صنعتی، ترابری، بهداشتی، شرب و تفریحی یک ضرورت است. اما متاسفانه تا کنون مطالعات و تحقیقات اقتصادی و اجتماعی زیادی در زمینه انجام نشده است. با توجه به اینکه هر نوع دخل و تصرف در رودخانه اعم از کمی و کیفی واکنشهای مختلفی را بروز می دهد و چنانچه تغییرات ایجاد شده در جهت قانون مندی آب و بستر رودخانه نباشد در اثر گذشت زمان مقابله پر خسارت و پرهزینه ای را می طلبد و از این رو لازم است تا کلیه طرح های ساماندهی رودخانه و حریم و بستر مبتنی بر پایه ای علمی و صحیح ارائه شود.
این پژوهش از نوع کاربردی و از حیث روش‌شناسی، توصیفی- تحلیلی بر مبنای شیوة پیمایشی با استفاده از روش تحلیل عاملی انجام شده است. جامعه آماری عبارت از بهره برداران حاشیه رودخانه سیمره حد فاصل سد سیمره تا پل گاومیشان واقع در استان ایلام و لرستان و حجم نمونه 202 نفر است.
یافته‌های پژوهش حاکی از پایین بودن سطح سرمایه اجتماعی پاسخگویان است همچنین پاسخگویان از نظر هویت اجتماعی در سطح بالایی قرار دارند. با توجه به پایین بودن سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه‌ها اثربخش نبوده و توسعه جامعه با مشکلات جدی مواجه خواهد شد بنابراین در اجرای پروژه های رودخانه ای پایین بودن سرمایه اجتماعی در محدوده مطالعاتی باعث کاهش تعهدات، ظرفیت بالقوه بهره برداران، ضمانت‌های اجرایی مؤثر، انطباق ‌پذیر بهره برداران خواهد شد.
در مقالة حاضر برای نخستین‌بار نقش سرمایه اجتماعی و هویت اجتماعی بهره برداران در مدیریت طرح های ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه ها سنجیده و ارزیابی شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of social capital and social identity of exploiters in the management of plans for organizing and determining the boundaries of rivers (Case study: Seymareh River)

نویسنده [English]

  • Asghar Salehi
Economic, Social and Extension Research Department, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Social capital and social identity are among the most important factors in sustaining social life. Social capital will save more on costs and time spent by facilitating the process of collaborating to achieve common goals. Social identity can be a person's relatively stable perception of their social cysts through their resemblance to others, formed through social processes and interaction with other individuals and social groups, giving rise to a feeling of being in a group, class and Society is defined in the individual. Protecting the rivers as a national asset and one of the important water resources of the country in the fields of agriculture, economy, industry, transportation, health, drinking and recreation is a necessity. But unfortunately, there has not been much economic and social research and research in the field. Since any interference in the river, both quantitatively and qualitatively, will produce different reactions and require time-consuming and costly confrontations if changes are not made to the regulation of water and river bed, and Therefore, it is necessary to provide all scientific river basing and privacy plans based on a scientifically sound basis. The population of the study is the exploiters of the border of the river Seymareh between the Seymareh Dam and the Gavishishan Bridge located in Ilam and Lorestan province and sample size is 202 people. Required data were collected using a questionnaire with interview. The findings of the study indicate that the level of social capital of the respondents is low and the respondents are in a high level of social identity. Due to the low social capital, other funds will not be effective and the development of the community will face serious problems, thus lowering the social capital in the study area will reduce commitments, potential beneficiaries' capacity, executive guarantees. Effectively, adaptability will be exploited.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Social Identity
  • bound and bed River
  • river organization
  • River Seimare