تحلیل سیاست‌های تغییر پارادایمی حمل و نقل پایدار شهری (نمونه موردی: کلانشهر تبریز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشگاه تبریز

10.22108/sppl.2020.117018.1385

چکیده

چکیده
طرح مسأله: تغییرات پاردایمی در حوزه حمل و نقل شهری مبتنی بر تغییر رویکردها و بنیان‌های برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری از الگوی خودرو محور به الگوی انسان محور است. از اینرو می‌توان گفت انسان در هسته اصلی گفتمان پارادیم جدید قرار می‌گیرد.
هدف: تحلیل تغییر پارادایمی سیاست‌های حمل و نقل کلانشهر تبریز در جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار شهری هدف اصلی تحقیق می‌باشد.
روش تحقیق: تحقیق حاضر به لحاظ مبانی پارادایمی مبتنی بر رویکرد پراگماتیسم است. داده‌های کمی بوسیله پرسشنامه محقق ساخته از کارشناسان موضوع (360 نفر) جمع‌آوری شده و جهت تجزیه و تحلیل داده‌های کمی از آزمون‌های تی تک نمونه‌ای، فریدمن و رگرسیون خطی استفاده شده است. داده‌های کیفی پژوهش نیز، از طریق مصاحبه اکتشافی و مصاحبه نیمه ساختار یافته با تعداد 30 نفر از مدیران و کارشناسان گردآوری شده و تحلیل آنها با استفاده از روش گراند تئوری انجام گرفته است.
نتایج: مدل پارادیمی یافته‌های کیفی پژوهش نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی کشور، سطح توسعه اجتماعی- اقتصادی کشور، فرآیند گسترش شهرنشینی به عنوان بستر حاکم موجب شده سیاست‌های تغییر پارادیمی حمل و نقل در کلانشهر تبریز به کُندی انجام گیرد و بُعد زیرساختی – فنًی بر سایر سیاست‌ها غلبه داشته باشد. همچنین یافته‌های کمی ضمن تائید نتایج کیفی، نشان می‌دهد که از بین سیاست‌های متنوع حمل و نقل پایدار، سیاست‌های " برنامه‌ریزی برای شیوه‌های حمل و نقل عمومی"، " اقدامات مدیریت ترافیک" و " محدویت‌های سرعت" تأثیرگذار معناداری برحمل و نقل کلانشهر تبریز دارند. به طوری که ضریب استاندارد شده (β) سیاست‌های مذکور به ترتیب 726/0، 583/0 و 508/0 بوده که در سطح خطای کوچکتر از 01/0 معنی‌دار هستند.
نوآوری: استفاده از چهارچوب تحلیلی مدل (ASI) و روش تحقیق آمیخته، نوآوری پژوهش به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Paradigm shift policies of sustainable urban transport (Case study: Tabriz Metropolis)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Maboodi 1
  • Mohammad Reza Pour Mohammadi 1
  • Shahrivar Rostaei 1
1 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Abstract
Problem Statement: Paradigmatic changes in urban transport are based on changing the approaches and basics of planning, decision making and policy making from the vehicle-driven model to the human-centered model. Hence, it can be said that man is at the core of the discourse of a new paradigm.
Goal: Analysis of the Paradigm shift of Tabriz Metropolitan Transport Policies to achieving sustainable urban transport is the main objective of the research.
Methodology: The present research is based on the pragmatism paradigm. Quantitative data were collected by a researcher-made questionnaire of experts (360 subjects). For analyzing quantitative data, one-sample t-test, Friedman and linear regression were used. Qualitative research data were collected through exploratory interviews and semi-structured interviews with 30 managers and experts and their analysis using Grand Theory method.
Results: Paradigm Model of qualitative findings show that the economic structure, the level of socioeconomic development, the process urbanization of the country as a dominant platform caused policies Changing the paradigm of transportation in the metropolitan area of Tabriz is slow and then the technical infrastructure will overcome other policies. Also, the quantitative findings, while confirming the qualitative results, show that among the various sustainable transport policies, "Planning for public transportation practices", "traffic management measures" and "speed constraints" policies have a significant impact on the Tabriz metropolitan. So that the standardized coefficient (β) of these policies is respectively 0/726, 0/583 and 0/508, that at error less than 0.01 level is significant.
Innovation: The use of the Analytical Framework (ASI) Model and the mixed research methodology are research innovations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban sustainable transport
  • paradigm shift
  • ASI strategy
  • Tabriz metropolitan