بررسی اثرات اجرای طرحهای هادی روستایی بر کاهش تصرفات اراضی و حاشیه نشینی شهرها مطالعه موردی : روستاهای حومه شهر سراوان ( دزک تا آسپیچ )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی دانشگاه سیستان وبلوچستان،زاهدان،ایران.

2 استادیار جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی-دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی/سیستان و بلوچستان

10.22108/sppl.2020.116991.1382

چکیده

طرح مساله: اجرای طرح هادی و مدیریت زمین های کشاورزی در اطراف شهرسراوان یکی از الویت ها مهم در توسعه این شهر می باشد، چرا که عدم توجه به این سکونتگاه های پیرامونی می تواند مشکلاتی را برای این شهر همانند شهرهای زاهدان، چابهار و زابل ایجاد کند.
هدف:پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی اجرای طرح هادی در سکونتگاههای پیرامون سراوان تهیه و در پی آن است تا تاثیرات این طرح را در جلوگیری از حاشیه نشینی و تغییرات کاربری اراضی پیرامون سراوان را نشان دهد.
روش تحقیق: از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی است و جامعه آماری ، تمام سرپرستان خانوارهای روستایی‌ حومه شهر سراوان به تعداد 5131 نفر و‌ کارشناسان و مسئولین توسعه روستایی به تعداد30 نفر می باشد.حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران در 5 سکونتگاه روستایی که از اجرای طرح هادی آنها 5 سال می‌گذرد 350 نفر برآوردگردید. روش گردآوری داده ها، میدانی و کتابخانه ای است و برای تحلیل داده ها در راستای آزمون فرضیات از آزمون Tتک نمونه ای ، آزمونهمبستگی و تحلیل واریانس استفاده گردید.
نتایج تحقیق: نتایج نشان می دهد که اجرای طرح هادی در کنترل حاشیه نشینی اثرگذاری مطلوب داشته و در اهداف توسعه ای خود، عملکرد قابل قبولی داشته است. اجرای طرح هادی از میزان حاشیه نشینی دراطراف شهرسراوان کاسته و واگذاری زمین روستایی توسط بنیاد مسکن نقش مهمی در کنترل و مهار تصرفات اراضی در حاشیه شهر داشته است. میانگین اثرگذاری اجرای طرح هادی بر ابعاد کالبدی برابر با 32/1، بر ابعاد اقتصادی معادل 98/1، بر ابعاد اجتماعی برابر با 79/1 و بر بعدحاشیه نشینی معادل 78/1 می باشد که نشان دهنده اثرگذاری مثبت اجرای طرح هادی بر ساختار سکونت گاههاو کاهش تصرفات اراضی حاشیه شهر سراوان می باشد.
نوآوری: برای اولین بارتاثیرات اجرای طرح هادی در منطقه مورد مطالعه با تصاویرماهواره ای مورد آسیب شناسی وتحلیل قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Implementation of Rural Conduct Projects on Reduction of Land acquisition and Marginalization of Cities Case study: Saravan suburban villages (Dezak to Aspich)

نویسندگان [English]

  • safar ali Gorgich 1
  • sirous ghanbari 2
  • Seyedhadi Tayebnia 3
1 MS, Student Geography and Rural Planning, University of Sistan and Baluchestan.Zahedan.Iran.
2 Assistant Professor inGeography and Rural planning,Faculty of Geography and Environmental planning.University of Sistan and Baluchestan,Zahedan.Iran
3 Assistant Professor/ University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

Issue plan: Implementation of the guide plan and the management of agricultural land around the city is one of the important priorities in the development of the city, because the lack of attention to these peripheral settlements can create problems for the city like Zahedan, Chabahar and Zabul.
Purpose: The purpose of this study was to analyze and evaluate the implementation of a conductor plan in the settlements around Saravan and seek to illustrate the effects of this plan in preventing marginalization and land use changes around Saravan.
Method: In terms of descriptive-analytical method and the statistical population, all supervisors of suburban rural households in Saravan are 5131 people and experts in rural development with 30 people. The sample size is based on the Cochran formula in the five rural settlements that are implementing the plan. Their leader is 5 years old and 350 people are estimated. Data gathering was a field and library method, and one-sample t-test, correlation test and variance analysis were used to analyze the data in order to test the hypotheses.
Results: The results show that the implementation of the guideline in controlling the marginalization has a desirable effect and has had an acceptable performance in its developmental goals. Implementation of the guide's plan has reduced the margin level around the township and the assignment of rural land by the Housing Foundation has played an important role in controlling and leveraging the lands on the periphery of the city. The average effect of conducting the conductor's plan on physical dimensions is 1.32, on economic dimensions equal to 1.98, on social dimensions equal to 1.79 and on the lateral dimension is 1.78, which indicates the positive effect of conducting the conducting plan on the structure Housing is a reduction of landslides in Saravan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Rural development"
  • گGuiding plan"
  • "Marginalization"
  • " Land grab"
  • "Saravan city"