شناسایی و اولویت بندی راهکارهای توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری استان اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران

2 مدیر گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اصفهان، ایران

10.22108/sppl.2020.119893.1439

چکیده

طرح مسئله: مطابق با گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2019، ایران از نظر رقابت‌پذیری گردشگری در وضعیت مناسبی قرار ندارد. آمارهای موجود نیز رقم سالیانه قابل ملاحظه‌ای از گردشگر خارجی بازدیدکننده را نشان نمی‌دهد. از طرفی، امروزه منابع انسانی و نحوه مدیریت و توسعه آن، یکی از عوامل کلیدی موفقیت در استفاده از گردشگری به‌عنوان عامل توسعه اقتصادی پایدار و افزایش فرصت‌های اشتغال، کسب درآمد و سود حاصل از عملیات گردشگری در هر منطقه است.
هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری اصفهان است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا از نوع پیمایشی محسوب می‌شود. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی جهت شناسایی و استخراج راهکارهای توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری استفاده شد و سپس با توزیع پرسشنامه بین 20 نفر از خبرگان حوزه گردشگری و تجزیه و تحلیل آن با استفاده از روش تاپسیس این راهکارها اولویت‌بندی شدند.
نتایج: یافته‌های پژوهش نشان از 11 راهکار در 3 بُعد راهکارهای اجرایی، آموزشی و تشویقی دارد که مطابق با نتایج روش تاپسیس، راهکارهای ارائه آموزش‌های همگانی، غنی‌سازی و هدفمندسازی دوره‌های کارآموزی، طراحی دوره-های بازآموزی و توسعه مستمر مهارت‌های حرفه‌ای، تهیه و تدوین نقشه شایستگی‌های منابع انسانی در صنعت گردشگری و توسعه و نظارت بر مراکز علمی دولتی و خصوصی صنعت گردشگری در استان مهمترین راهکارهای توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری در استان اصفهان است.
نوآوری: در این پژوهش برای نخستین بار راهکارهای توسعه منابع انسانی در صنعت گردشگری استان اصفهان با استفاده از تحلیل محتوای کیفی شناسایی و دسته‌بندی و با بکارگیری تکنیک تاپسیس اولویت‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing solutions for Development of Human Resources in Isfahan Tourism Industry

نویسندگان [English]

  • Abdulmajid Mohammadi Najafabadi 1
  • َAkbar Etebarian Khorasgani 2
  • Reza Ebrahimzadeh Dastjerdi 3
1 Faculty member in Payame Noor University, Tehran, Iran
2 2- Associate Professor of Management, Departmen of Management, Islamic Azad University,Isfahan Branch, Isfahan, Iran
3 3- Assistant Professor fo Management, Departmen of Management, Islamic Azad University, Isfahan Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Problem definition: According to the report of the World Economic Forum in 2019, Iran is not in a good position in terms of tourism competitiveness. Existing statistics also do not show a significant annual figure of foreign tourists visiting. On the other hand, today human resources and their management and development are one of the key factors in the success of using tourism as a factor of sustainable economic development and increasing employment opportunities, income and profit from tourism operations in each region.
Purpose: The purpose of the present study was to identify and prioritize human resources development solutions in Isfahan tourism industry.
Methodology: This study is applied in terms of purpose and survey method. In this study, qualitative content analysis method was used to extract tourism development human resources solutions and then by distributing a questionnaire among 20 tourism experts and prioritizing them using TOPSIS method.
Results: The findings of the study suggest 11 strategies in 3 dimensions of executive, educational and incentive strategies that, according to the TOPSIS method, provide general education strategies, enrich and target training courses, design retraining courses and continuous development of professional skills. Preparation of human resources competency map in tourism industry and development and monitoring of public and private scientific centers of tourism industry in Isfahan province are the most important human resource development solutions in Isfahan province.
Innovation: In this study, for the first time, human resource development solutions in the tourism industry of Isfahan province were identified and classified using qualitative content analysis and prioritized using TOPSIS technique.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism industry
  • Human Resources
  • Human Resource Development
  • Qualitative Content Analysis