ارزیابی و سنجش شاخص‌های شکوفایی شهری(CPI) در کلانشهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل- ایران

2 گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل- ایران

10.22108/sppl.2020.118069.1402

چکیده

طرح مسئله: شکوفایی یکی از پرقدرتمندترین تلاش‌های بشری در طول تاریخ بوده است. در این راستا سازمان اسکان بشر در سال 2012، بحث شکوفایی شهری را با هدف تحقق سکونتگاه‌های پایدار و انسانی و نیز ایجاد شهرهای بهتر و موفق‌تر مطرح و شاخص‌هایی را نیز برای آن‌ها در نظر گرفت که شامل 5 بعد بهره‌وری، کیفیت زندگی، زیرساخت، عدالت اجتماعی و پایداری زیست‌محیطی است. این پنج بعد چرخ شکوفایی شهری را تشکیل می‌دهند.
هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به لحاظ برخورداری از شاخص شکوفایی شهری (CPI) می‌باشد.
روش: این پژوهش ازنظر هدف و روش جزو پژوهشهای کاربردی و توصیفی می‌باشد که برای رسیدن به هدف پژوهش، از 5 معیار اصلی شاخص شکوفایی شهری در قالب 60 زیرمعیار بهره گرفته شده است. محدوده زمانی مورد بررسی سال 1395 و مدل به‌کار برده شده جهت ارزیابی پرومته و تحلیل گایا می‌باشد.
نتایج: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مناطق 22 و 6 شهر تهران به لحاظ برخورداری از شاخص‌های شکوفایی شهری در وضعیت کاملاً مطلوب، مناطق 3، 21 و 2 در وضعیت مطلوب، مناطق 1، 4، 13، 14، 11، 8، 15، 17، 16 و 5 در وضعیت متوسط و مناطق 20، 12، 10، 19، 9، 7 و 18 در وضعیت نسبتاً نامطلوب قرار دارند. همچنین مناطق شهری تهران در سه بعد شکوفایی شهری شامل کیفیت زندگی، عدالت اجتماعی و پایداری زیست‌محیطی وضعیت نامناسبی دارند، برای شکوفایی مناطق و رسیدن به اهداف مطلوب توسعه شهری تهران، پیـشنهاد می‌گردد متولیان امر و مسئولین طرح‌های توسعه شهری در راستای ارتقای شاخص‌های کیفیت زندگی، عدالت اجتماعی و پایداری زیست‌محیطی در مناطق شهری تهران با برنامه‌ریزی اصولی گامی جدی بردارند.
نوآوری: باتوجه به اهمیت شکوفایی در توسعه پایدار شهرها، تاکنون هیچ مطالعه‌ای برای شهر تهران انجام نشده بود که نتایج این پژوهش می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Measurement of City Prosperity index (CPI) in Tehran Metropolis

نویسندگان [English]

  • saide alavi 1
  • Hossein nazmfar 2
  • ali Eshghei Chharbrj 2
1 Department of Geography and Urban Planning- Faculty of Literature & Humanities - University of Mohaghegh Ardebil - Ardebil - Iran
2 Department of Geography and Urban Planning- Faculty of Literature & Humanities - University of Mohaghegh Ardebil - Ardebil - Iran
چکیده [English]

Prosperity is one of the most powerful human efforts throughout history. To this end, the United Nations Humanitarian Office for Human Rights (UNHCR) in 2012 has discussed urban Prosperity with a view to realizing sustainable and human settlements, as well as creating better and more successful cities and indicators including five dimensions Productivity, quality of life, infrastructure, social justice and environmental sustainability. These five dimensions make up the urban flourishing wheel. Regarding the importance of the subject, the present study was conducted with the aim of evaluating the 22 areas of Tehran in terms of the City Prosperity index (CPI). The time period studied in 2016 and the model used to evaluate Prometheus and GAIA analysis. . The results of this study indicate that the 22 and 6 regions of Tehran, in terms of having City Prosperity Indicators, are in perfect condition, 3, 21 and 2 regions in favorable condition, regions 1, 4, 13, 14, 11, 8, 15, 17, 16 and 5 are in moderate condition and areas 20, 12, 10, 19, 9, 7, and 18 are in relatively unfavorable condition. In general, the results of the research indicate that Tehran has a moderate status in terms of having City Prosperity index. Tehran metropolitan areas in the city's prosperity, quality of life, social justice and environmental sustainability difficult conditions are favorable for the flourishing of urban development areas and achieve the objectives of Tehran, it is suggested that officials in charge of urban development projects in order to improve the quality of life measures , social justice and environmental sustainability in urban areas of Tehran planned to take a serious step in principle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • assessment
  • City Prosperity Index
  • Tehran
  • PRPMETHE