تحلیل دیدگاه عشایر از کیفیت خدمات صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر (مورد مطالعه:دهستان چغاخور استان چهارمحال و بختیاری)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

10.22108/sppl.2020.117003.1384

چکیده

طرح مسئله: با توجه به اینکه جامعه عشایری همواره با چالش‌ها، شرایط خطر و آسیب‌پذیری‌ها مواجه است، بیمه و خدمات بیمه‌ای در این مناطق جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند بگونه‌ای که می‌توان همانند برخی کشورها با اجرای نظام بیمه اجتماعی کارآمد، بخشی از این چالش‌ها را برطرف کرد اما در این میان لازمه پیشرفت، ادامه حیات و باقی ماندن بیمه در صحنه، درک درست از نیازهای مشتریان و جلب رضایت آنان است.
هدف: هدف پژوهش حاضر، تحلیل دیدگاه عشایر دهستان چغاخور(استان چهارمحال و بختیاری)، از کیفیت خدمات صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر است.
روش: در پژوهش توصیفی - تحلیلی از نوع پیمایشی، 450 نفر از عشایر دهستان که عضو صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بودند، با استفاده از فرمول کوکران 188 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. داده‌های به‌دست‌آمده از پرسشنامه مدل سروکوال، با کمک آزمون تی استیودنت دو گروه مستقل تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها و نتایج: نتایج حاصل از آزمون تی استیودنت دو گروه مستقل و مدل تحلیل شکاف نشان داد، بین وضع موجود و وضع مورد انتظار بیمه‌شدگان در کلیه ابعاد به جز عوامل محسوس با مقدار مثبت 0.12)+(t=، شکاف وجود دارد. بیشترین شکاف، در بعد اطمینان خاطرt=-0.94))، و پس از آن به ترتیب در ابعاد پاسخگوییt=-0.86) )، قابلیت اعتمادt=-0.46) ) و همدلیt=-0.09) ) بود. در این بین ابعاد اطمینان خاطر با میانگین رتبه‌ای 36/0 و عوامل محسوس با میانگین رتبه‌ای 06/0 به ترتیب بالاترین و کم‌ترین درجه اهمیت را برای بیمه‌شدگان داشته‌اند. نتایج نشان داد که انتظارات بیمه‌شدگان از کیفیت خدمات بالاتر از ادراکات آن‌ها بوده و رضایت آنان از خدمات در سطح متوسط ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the views of the nomadic on the quality of services provided to the social insurance fund of villagers and tribes Case study: Chaghakhor Rural district (Chaharmahal and Bakhtiari province)

نویسندگان [English]

  • Farhad Azizpour 1
  • Farzad Mahmoudian 2
  • Somayeh Azizi 3
1 Associate Professor of Geography and Rural Planning, Faculty of Geography, University of Tehran Kharazmi, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student of Geography and Rural Planning, Faculty of Geography, University of Tehran Kharazmi, Tehran, Iran
3 M.A. Graduated of Geography and Rural Planning, Faculty of Geography, University of Tehran Kharazmi, Tehran, Iran
چکیده [English]

Problem statement: As the tribal community is always faced with challenges, risk conditions and vulnerabilities, insurance and insurance services in these areas have a special place so that, like some countries, with the implementation of an efficient social insurance system, some of these challenges can be addressed but This requires progress, survival, and staying on stage, understanding customers' needs and satisfying them.
Methodology: In this descriptive-analytical survey, 450 members of the Nomads of Chaghakhor rural district, which are members of the Social Insurance Fund for Villagers and Nomads, Using Cochran's formula 188 of them were selected as sample size.
Findings and results: The results showed that there is a gap between the status quo and the expected situation of the insured in all dimensions, except for tangible factors with a positive value (t=+0/12). The highest gap was in confidence level (t=-0/94), and then in response dimensions (t=-0/86), reliability (t=-0.46), and empathy (t=-0/09). Meanwhile, the reliability dimensions with averages of 0/36 and tangible factors with an average of 0/66 ranked respectively had the highest and lowest
Innovation: The SERVQUAL model has been used more to evaluate the performance of governmental and non-governmental organizations such as hospitals, banks, offices, and universities, and has been less applied to nomadic environments and the performance of nomadic government agencies, so such studies on nomadic communities are necessary. Given these interpretations, since no research has been conducted on the quality of services provided by the Social Insurance Fund in the context of the Chaharmahal & Bakhtiari Tribal Community, the present article attempts to discuss this issue with an understanding of the necessity. Provides background and solutions to existing bottlenecks, illustrating the innovation of the research ahead.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nomads of Chaghakhor Rural district
  • the quality of service
  • Perceptions
  • Expectations
  • Social Insurance Fund for Villagers and Nomads