سه داستان باورپذیر از آینده‌ی شهر اصفهان؛ آینده نگاری شهری با رویکرد سناریونگاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و مدیر گروه آینده پژوهی دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم و فناوری های نوین

2 آینده پژوهی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه آینده پژوهی، دانشگاه اصفهان

10.22108/sppl.2020.118385.1409

چکیده

طرح مسئله: شهر سامانه‌ای پیچیده از تعاملات اجتماعی و اقتصادی میان انبوهی از عوامل انسانی و غیرانسانی است که برنامه ریزی برای آن و مدیریت آن نیاز به رویکردهای جدید دارد. آینده پژوهی و آینده نگاری از جمله گفتمان‌های جدید با ماهیتی فرا و میان رشته‌ای و رویکردهای مشارکتی هستند که می‌توانند در تلفیق با برنامه ریزی مرسوم شهری دیدگاه‌های نوینی در حوزه‌ی مدیریت شهر ایجاد کنند.
هدف: هدف از این پژوهش ارائه تصاویر بدیل از آینده‌ی شهر اصفهان در چارچوب روش سناریونگاری است.
روش تحقیق: تحقیق حاضر به مثابه پژوهشی کاربردی و با بهره‌گیری از رویکرد تحلیل اثرات متقابل به سناریوپردازی از آینده شهر اصفهان پرداخته است. مشارکت کنندگان در این پژوهش ۲۱ نفر از خبرگان برنامه ریزی شهری و آینده نگاری بودند.
نتایج: با استفاده از روش مطالعات کتابخانه‌ای و رجوع به اسناد بالادستی شهر اصفهان، 22 عامل اولیه‌ی اثرگذار بر آینده‌ی شهر اصفهان شناسایی شد. از میان این 22 عامل و با استفاده از نرم افزار میک مک، 7 عامل به عنوان عوامل کلیدی انتخاب و در قالب سه پیش‌رانِ تغییر یعنی 1.فناوری، 2.اقتصاد شهری و 3.محیط زیست مبنای تدوین سناریوهای پیش روی شهرداری اصفهان قرار گرفتند. این سناریوها، «باغ با وای فای»، «اصفهان ۱۳ تا B13» و «حال همه ما خوب است اما تو باور نکن»، نام گرفتند. سناریوی اول حالتی خوش‌بینانه و آرمانشهری، سناریوی دوم حالتی بدبینانه و ویرانشهری و سناریوی سوم ادامه وضع موجود را به تصویر می‌کشند.
نوآوری: کاربرد سناریوپردازی و رویکرد مشارکتی به عنوان روشی نوپدید در حوزه مدیریت شهری اصفهان

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Three plausible Stories of the Future of Isfahan; Urban Foresight with a Scenario Approach

نویسندگان [English]

  • mohsen Taheri Demneh 1
  • Masoumeh Kazemi 2
  • Zahra Heidari Darani 3
1 ​Assistant Professor Department of Futures Studies Faculty of Advanced Sciences and Technologies University of Isfahan Member of World Futures Studies Federation
2 Faculty of management, university of tehran, tehran, iran
3 MSc. Student of Futures Studies, Faculty of new Sciences and Technologies, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Problem statement: Cities are complex systems of social and economic interactions between a multitude of human and non-human factors the planning and managing of which require new approaches. Futures studies and foresight are new discourses with an interdisciplinary and transdisciplinary nature which are among collaborative approaches and can create new perspectives on urban management in combination with conventional urban planning.
Objective: The main objective of this study is to provide alternative images of the future of Isfahan city in the framework of scenario method.
Methodology: The present study is an applied research that by using of cross impact analyses approach provides scenarios of future of Isfahan. Participants in this study were 21 experts in urban planning and foresight.
Conclusions: by using the library studies and referring to the upstream documents of Isfahan, 22 factors identified and among these 22 factors by using the Mick-Mac software, seven factors were selected as key factors. These seven factors were summarized in format of three driving forces: technology, urban economics and the environment and scenarios of the future of Isfahan were formed based on these three forces. These scenarios were named: « Garden with Wi-Fi », « Isfahan 13 to B13 » and « We are all good, but you do not believe ».
Innovation: Application of Scenario Planning and participatory approach as a new way in the field of urban management of Isfahan

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futures Studies
  • Foresight
  • Scenario
  • Cross-impact analysis
  • Isfahan