الوبت گذاری کانون های گردشگری دشت ابراهیم آباد یزد

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه ازاد نجف اباد

چکیده

  چکیده   طرح رابطه ای مسائل ژئومورفولوژیک با توریسم از جمله حیطه های مطالعاتی بین رشته ای مطرح در سال های اخیر است. با برقراری چنین ارتباطی ،مکان های توریستی ژئومورفولوژیکی به صورت اشکال و فرآیندهای ژئومورفولوژیکی تعریف می شود که بنابر درک انسان از عوامل تأثیر گذار زمین شناسی ، ژئومورفولوژیکی، تاریخی و اجتماعی این مکان ها، ارزش زیبا شناختی ، علمی، فرهنگی – تاریخی و یا اجتماعی - اقتصادی پیدا می کنند. در این پژوهش سعی بر آن است تا روش های اولویت گذاری ورتبه بندی   Classification ) ( در اراضی و بخصوص اراضی که آمادگی آمایش در جهت پتانسیل های توریستی دارد، مورد بررسی قرار گیرد . بر این اساس لندفرم های ژئومورفولوژیکی ( attract point )منطقه دشت ابراهیم آباد یزد شناسایی شده و وضعیت توانمندی ها و پتانسیل های ژئومورفولوژیکی آن ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای تشریح لندفرم های ژئومورفولوژیکی دشت ابراهیم آباد ابتدا استفاده از تصاویر ماهواره ای و روش تحلیل سیستم های ارضی نقشه های زمین شناسی، توپوگرافی و داده های حاصل از بازدید های میدانی استفاده شده است و میزان توانمندی ها و پتانسیل های ژئومورفولوژیکی این لندفرم ها بر اساس روش پرالونگ مورد ارزیابی قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد که مکان های مطرح شده قابلیت یک مکان توریستی ژئومورفولوژیک را داراست ومی توان آن ها را جزو منابع طبیعی وگردشگری منطقه به شمار آورد،بر همین اساس ارزش این مکان ها عمدتا به دلیل بالا بودن ارزش علمی آن هاست . این لندفرم‌ها بر اساس امتیاز دهی در روش پرالونگ رتبه بندی شده اند. ارائه نگاهی جدید به منطقه مهریز و دشت ابراهیم آباد وواحد های ژئومورفولوژیکی وتعریف آن ها درقالبی از مفاهیم ژئوتوریسمی مهمترین دستاورد این پژوهش می باشدکه مستلزم پیگیری از طرف محققین وکارشناسان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preference and ranking of the tourism of Ebrahimabad in yazd

نویسندگان [English]

  • mohamad hossin raamesht 1
  • maryam feizollahi 2
1 univer city esfahan
2 univer city najaf abad
چکیده [English]

    Abstract     Respective design of geomorphologic with tourism is among the important middle field studying compass in the recent years . Connecting these relations ,geomorphology tourism places are identified like geomorphologic forms and processes that acquire scientific ,cultural-historic and/or social-economic worth according to the human’s perception from the effective factors of geology, geomorphology,historical and social of these places. In this article, geomorphologic landforms of Ebrahimabad plain in Yazd has identified and their geomorphological potential position is evaluated . At first,we use the satellite images and the method of analysis of the territorial systems of topography, geologycharts and resulting data from the field visit for the description of geomorphologic lansforms of Ebrahimabad plain.The rate of geomorphologic potential of these landforms has been evaluated according to the Peralong method.The studies show that designed places have the capability of a morphologic tourism place and we can take them to account as natural and tourism resources.Generally, the worth of these places is because of their high scientific carat.These landforms have been scored according to the scoring in the Peralong method . Giving a new look to the Mahriz region and » Ebrahimabad plain « and geomorphologic units and their definition according to the geotourism concepts is the most important gain of this research that needs to be pursued by the researchers and experts .    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abrahim abad plain
  • land forme
  • geomorphologic l
  • Geotourism
  • Abrahim abad plain
  • praloong metod