دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. آشکارسازی سطوح نفوذناپذیر شهری با استفاده از ویژگی‌های بافتی تصویر راداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

10.22108/sppl.2019.117592.1392

مرضیه سهرابی مفرد؛ مسعود بختیاری کیا


2. آینده پژوهی تغییرات کاربری اراضی شهری در کلانشهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

10.22108/sppl.2019.114581.1329

فیروز جعفری؛ مهدی موذنی؛ احد بدلی


3. سیاست موازنه سازی عربستان در برابر ایران در یمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

10.22108/sppl.2019.119020.1420

مرتضی همتی؛ شهروز ابراهیمی؛ مهناز گودرزی


4. تحلیل فضایی اثرات حکمروایی مطلوب بر زیست پذیری شهری (مطالعه موردی: کانون های جرم خیز مناطق 11 و 12 شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

10.22108/sppl.2019.116717.1377

احمد پوراحمد؛ یعقوب ابدالی؛ سارا الله قلی پور


5. مکان‌یابی مراکز عمدۀ تجاری بیرون از شهر، نمونه موردی: شهرک نمایشگاهی خودرو در شهر گزبُرخوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

10.22108/sppl.2020.112942.1288

سید حجت موسوی؛ ابوالفضل دهقان جزی


6. سنجش وضعیت و تحلیل عوامل موثر بر مطلوبیت مدیریت بحران مخاطرات طبیعی در شهرستان قائنات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

10.22108/sppl.2020.117853.1398

عبدالمجید احمدی؛ سوران منوچهری


7. تحلیل دسترسی به بوستان های شهری با رویکرد عدالت فضایی (مورد مطالعه: شهر ایلام)‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22108/sppl.2020.115754.1356

حبیب اله فصیحی؛ علی شماعی؛ فاطمه آذرخش


8. سه داستان باورپذیر از آینده‌ی شهر اصفهان؛ آینده نگاری شهری با رویکرد سناریونگاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

10.22108/sppl.2020.118385.1409

محسن طاهری دمنه؛ معصومه کاظمی؛ زهرا حیدری دارانی