برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) (SPPL) - مقالات آماده انتشار