تعداد مقالات: 281
205. تحلیل رابطه میان فرم شهر و شاخص دسترسی (مورد مطالعه: شهر بابلسر)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 85-106

10.22108/sppl.2017.105094.1091

عامر نیک پور؛ صدیقه لطفی؛ مرتضی رضازاده


207. تحلیل استفاده از فروشگاه‌های اینترنتی برای عرضة محصولات روستایی

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 89-110

10.22108/sppl.2018.107407.1122

مسعود صفری علی اکبری؛ فاطمه منوچهری؛ حجت اله صادقی


208. توزیع فضایی ارتفاع برف مرز کواترنری واحدهای ژئومورفیک ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 81-104

10.22108/sppl.2018.109335.1163

غلام حسن جعفری؛ نسرین حضرتی


209. شناسایی اولویت جاذبه‌های گردشگری بیرجند

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 83-106

10.22108/sppl.2018.111118.1217

مهدی مودودی ارخودی؛ مهدی جوانشیری؛ مرجان نیک شعار


213. هویت مکانی و عوامل مؤثر بر آن در محلات قدیمی نمونة مطالعه: محلة کلاه‌فرنگی سبزوار

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 89-110

10.22108/sppl.2019.81525.0

سعید حسین آبادی؛ محمد سلمانی مقدم؛ مریم نوری دشتبان


215. تبیین فضایی میزان آسایش اقلیمی استان لرستان براساس شاخص TCI

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 121-144

عباس حسنوند؛ مریم سلیمانی تبار؛ حجت الله یزدان پناه


216. توان‌سنجی و برنامه‌ریزی گردشگری شهر کاشان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 109-132

محمدرضا محبوب فر؛ سیروس شفقی؛ علی زنگی آبادی


217. تحلیل فضایی و سنجش توسعه یافتگی دهستان‌های شهرستان میاندوآب با استفاده از مدل تاپسیس فازی

دوره 1، شماره 3، بهار 1391، صفحه 131-154

مسعود تقوایی؛ مهدی احمدیان؛ جابر علی زاده


218. تحلیلی بر نگرش جامعه میزبان به اثرات اجتماعی- فرهنگی گردشگری شهرستان دالاهو

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 121-140

احمد تقدیسی؛ مسعود تقوایی؛ سیامک پیری


219. ساماندهی بافت فرسوده شهری ( نمونه موردی: شهر شیراز)

دوره 2، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 129-156

حمیدرضا وارثی؛ مسعود تقوایی؛ نعمت الله رضایی


221. برنامه‌ریزی توسعه پایدار گردشگری در منطقه خلیج فارس (مطالعه موردی: جزیره قشم)

دوره 2، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 75-94

حمید برقی؛ محمد دهقان حسام پور؛ رمضان طوسی؛ داود جمینی


222. تعیین مناطق در معرض خطر بیماری‌های مشترک انسان و دام در استان خوزستان

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 117-128

داریوش رحیمی؛ آفاق کاظمی؛ علی براتیان


223. ارزیابی کیفیت نواحی شهری با توجه به توزیع خدمات شهری در بحران‌های انسان ساخت با رویکرد پدافند غیر عامل (نمونه موردی: نواحی شهر تهران)

دوره 3، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 79-100

مهدی مدیری؛ سید احمد حسینی؛ محسن احدنژاد روشتی؛ محمد جواد کاملی مفرد


224. بررسی رابطه عوامل مؤثر اقلیمی بر شیوع بیماری سالک در شهرستان قصرشیرین

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 69-86

حجت اله یزدانپناه؛ علی براتیان؛ سمیه کریمی


225. ارزیابی تاثیرعوامل ژئومورفولوژی در توسعه شهر نشینی شهر سنندج

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 77-94

مژگان انتظاری نجف آبادی؛ فاطمه یوسفی