تعداد مقالات: 281
153. بررسی تاثیر ICT روستایی بر توسعه روستایی بخش انگوران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 33-48

سید اسکندر صیدائی؛ احمد تقدیسی؛ زلیخا نادرخانی؛ رقیه تازیکی


154. کاربرد مدل SWOT- QSPM در تدوین استراتژی توسعه گردشگری شهر کاشان

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 37-58

اصغر ضرابی؛ محمدرضا محبوب فر


157. سنجش کیفیت محیط سکونت در محلات شهر اصفهان از دید مدیران شهری

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 77-98

محمود محمدی؛ آرزو ایزدی


160. مقایسه تطبیقی مکان‌یابی فضای سوم و نقشه شناختی احساس امنیت در فضای شهری (نمونه موردی شهر اصفهان)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 93-116

نگین صادقی؛ حسین ذبیحی؛ سید غلامرضا اسلامی


164. ارزیابی و تحلیل وضعیت اشتغال در شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید بهارستان)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 57-76

10.22108/sppl.2016.21630

حمیدرضا وارثی؛ اسماعیل کمالی باغراهی


166. نقش الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در تقویت پیوندهای روستایی - شهری (مطالعة موردی: شهرستان شهرضا)

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 59-80

10.22108/sppl.2017.21823

مجید جوهری؛ سیداسکندر صیدائی؛ سید هدایت اله نوری؛ احمد تقدیسی


167. مکانیابی دریاچه های واجد توسعه گردشگری در استان فارس

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 65-80

10.22108/sppl.2017.81485.0

غریب فاضل نیا؛ مهدی معصومی جشنی


169. نقش بافت تاریخی در ارتقاء مؤلفه‌های رقابت‌پذیری شهری مورد مطالعه: شهر بیرجند

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 63-84

10.22108/sppl.2017.106274.1111

حسین یغفوری؛ محمد اسکندری ثانی؛ فاطمه اکبری


170. سنجش رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری شهرداری بابلسر

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 57-72

10.22108/sppl.2018.103857.1069

رحیم بردی آنامرادنژاد؛ الهه زارع؛ فاطمه قاسمپور


173. ارزیابی انرژی باد در ایستگاه سینوپتیک اردبیل

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 65-82

10.22108/sppl.2018.110113.1179

حسین عساکره؛ آذر بیرانوند؛ سیدمهدی دوستکامیان