تعداد مقالات: 282
32. شناسنامه علمی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-124

10.22108/sppl.2018.24362


33. شناسنامه علمی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-138

10.22108/sppl.2019.24365


34. شناسنامه علمی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-124

10.22108/sppl.2019.24366


35. شناسنامه علمی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-128

10.22108/sppl.2019.24371


36. شناسنامه علمی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-124

10.22108/sppl.2019.24372


38. تعیین جایگاه توسعه یافتگی شهرستان‌های استان فارس در شاخص‌های اصلی بخش کشاورزی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 25-40

مسعود تقوایی؛ احمد تقدیسی؛ محمد رضا بسحاق


40. نقش گردشگری روستایی در روابط شهر و روستا در شهرستان طالقان

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 27-48

مجتبی قدیری معصوم؛ حمیدرضا باغیانی؛ حمیده نورانی


41. تحلیلی بر توسعه منطقه‌ای و سطح بندی نظام شهری در منطقه زاگرس

دوره 2، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 21-40

حجت شیخی؛ احمد شاهیوندی


43. جلد

دوره 2، شماره 3، زمستان 1391


45. اولویت گذاری و رتبه‌بندی کانون‌های گردشگری دشت ابراهیم آباد یزد

دوره 3، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 1-18

محمد حسین رامشت؛ مریم فیض الهی


46. شناسنامه

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392


47. شناسامه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392


50. سنجش و ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در شهرهای میانی (نمونه مورد مطالعه: شهر یاسوج)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 15-36

اصغر ضرابی؛ علی اکبر رزم پوری؛ جبار علیزاده اصل؛ محمد نوری