تعداد مقالات: 281
226. بررسی تأثیر وام مسکن روستایی در کیفیت ساخت و سازهای جدید مسکونی مطالعه موردی شهرستان شفت

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 127-142

نورالدین عظیمی؛ نادر زالی؛ محمد رضا فاروقی


227. بررسی شاخص‌های توسعه پایدار محله ای (مطالعه موردی منطقه 1 شهر اصفهان)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 129-152

مهری اذانی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ شیوا حاجی آقاجونی کاشی


230. تحلیل الگوهای فضایی پراکنده‌رویی در منطقه کلان‌شهری تهران

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 123-146

هاشم داداش پور؛ امیررضا میری لواسانی


236. لزوم برنامه‌ریزی توسعه درونی با تأکید بر پایداری شهری (نمونه مورد مطالعه: شهر مراغه)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 95-116

10.22108/sppl.2017.81398.0

علی عشقی چهاربرج؛ محمد حسن یزدانی؛ احمد آفتاب


238. تحلیلی بر توزیع فضایی کاربری فضای سبز شهر اسلام‌آباد غرب

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 93-110

10.22108/sppl.2018.105582.1097

سید رامین امینی نژاد؛ محسن سقایی؛ امیر کرمی


242. ارزیابی رابطة شاخص خط‌وارگی گسل‌ها با لرزه‌خیزی در محدودة خطوط ریلی استان هرمزگان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 111-124

10.22108/sppl.2019.112887.1285

محسن پورخسروانی؛ علی مهرابی؛ زهرا امیرجهانشاهی


243. تحلیل فضایی فقر شهری با روش تحلیل عاملی؛ نمونة مطالعه: قائمشهر

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 103-124

10.22108/sppl.2019.111833.1244

عامر نیک پور؛ صدیقه لطفی؛ میلاد حسنعلی زاده


247. جلد

دوره 1، شماره 4، بهار 1391، صفحه 145-145


249. جلد

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 118-118


250. تحلیل فضایی شاخص اقلیم گردشگری در استان ایلام با استفاده از مدل TCI

دوره 3، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 101-118

علی براتیان؛ مریم رضایی