تعداد مقالات: 298
202. تحلیل رابطه میان فرم شهر و شاخص دسترسی (مورد مطالعه: شهر بابلسر)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 85-106

10.22108/sppl.2017.105094.1091

عامر نیک پور؛ صدیقه لطفی؛ مرتضی رضازاده


205. تحلیل استفاده از فروشگاه‌های اینترنتی برای عرضة محصولات روستایی

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 89-110

10.22108/sppl.2018.107407.1122

مسعود صفری علی اکبری؛ فاطمه منوچهری؛ حجت اله صادقی


207. هویت مکانی و عوامل مؤثر بر آن در محلات قدیمی نمونة مطالعه: محلة کلاه‌فرنگی سبزوار

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 89-110

10.22108/sppl.2019.81525.0

سعید حسین آبادی؛ محمد سلمانی مقدم؛ مریم نوری دشتبان


208. سطح‌بندی شهرستان‌های استان خراسان رضوی از لحاظ مؤلفه‌های توسعه‌یافتگی فرهنگی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 95-108

کبری سرخ کمال؛ مریم بیرانوند زاده؛ سید محمود زنجیرچی


210. تحلیلی بر توسعه منطقه‌ای استان‌های کشور

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 101-116

اصغر ضرابی؛ ملیحه ایزدی


212. تدوین شاخص‌های شناسایی بافت‌های ناکارآمد

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 103-120

کبریا صداقت رستمی؛ گیتی اعتماد؛ رسول بیدرام؛ جعفر ملاذ


221. تحلیل فضایی و مکان‌یابی جایگاه‌های سوخت CNG شهر شیراز

دوره 1، شماره 4، بهار 1391، صفحه 111-132

جمال محمدی؛ میثم رضایی


223. بررسی رابطه عوامل مؤثر اقلیمی بر شیوع بیماری سالک در شهرستان قصرشیرین

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 69-86

حجت اله یزدانپناه؛ علی براتیان؛ سمیه کریمی


224. برنامه‌ریزی توسعه پایدار گردشگری در منطقه خلیج فارس (مطالعه موردی: جزیره قشم)

دوره 2، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 75-94

حمید برقی؛ محمد دهقان حسام پور؛ رمضان طوسی؛ داود جمینی


225. ارزیابی تاثیرعوامل ژئومورفولوژی در توسعه شهر نشینی شهر سنندج

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 77-94

مژگان انتظاری نجف آبادی؛ فاطمه یوسفی