تعداد مقالات: 267
-23. برنامه ریزی توسعه گردشگری با استفاده از مدل Swot (مطالعه موردی: شهرستان نورآباد ممسنی)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 1-24

اصغر ضرابی؛ جمال محمدی؛ محمد علی فیروزی؛ مجید گودرزی


-22. بررسی درجه توسعه‌‌یافتگی شهرستان‌های کشور و رابطه آن با نرخ شهرنشینی

دوره 1، شماره 3، بهار 1391، صفحه 1-16

کرامت الله زیاری؛ اکبر محمدی؛ خلیل عطار


-21. تحلیل توسعه یافتگی شهرستان‌های استان کرمانشاه

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-26

محمدرضا پورمحمدی؛ بهزاد رنجبرنیا؛ کیومرث ملکی؛ آرزو شفاعتی


-19. تحلیلی بر اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه گردشگری در شهرستان ساری

دوره 1، شماره 4، بهار 1391، صفحه 1-18

سید هدایت الله نوری؛ زینب خراسانی


-18. شناسنامه مجله

دوره 2، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 0-1


-17. سنجش سطح سلامت روستاییان و عوامل فردی مؤثر بر آن در شهرستان میبد- یزد

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-18

علی اکبر عنابستانی؛ صدیقه بهزادی


-16. جلد

دوره 3، شماره 2، پاییز 1392، صفحه -1--1


-15. جلد

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه -1--1


-14. جلد

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392


-12. قابلیت سنجی تحلیل خدمات شهری با استفاده از تکنیک VIKOR (مطالعه موردی شهر بناب)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-16

احمد پوراحمد؛ محمد علی خلیجی


-11. آسیب شناسی الگوی جدید مساکن روستایی از منظر توسعه پایدار (مورد: دهستان شوسف در شهرستان نهبندان)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-14

مجتبی قدیری معصوم؛ محمد حجی پور؛ محمدامین روستا


-10. بررسی و تحلیل عملکرد مدیران نوین روستایی در توسعه روستایی (مطالعه موردی: منطقه اورامانات استان کرمانشاه)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-24

سیداسکندر صیدایی؛ داود جمینی؛ علیرضا جمشیدی؛ معصومه جمشیدی


-9. ارزیابی آسیب‌پذیری محله‌های شهری در برابر زلزله (نمونه موردی: شهر پیرانشهر)

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-26

عیسی ابراهیم زاده؛ دیمن کاشفی؛ سید احمد حسینی


-6. ارزیابی پایداری اجتماعی- فرهنگی در شهرهای استخراجی (مطالعه موردی: شهر استخراجی عسلویه)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-16

رضا مختاری ملک آبادی؛ نفیسه مرصوصی؛ سید علی حسینی؛ محمد غلامی


-2. بررسی چالش‌های توسعۀ کارآفرینی سبز دریاچه‌ای در منطقة سیستان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-26

10.22108/sppl.2018.109105.1156

علی اکبر عنابستانی؛ حسنعلی جهانتیغ


0. شناسنامه علمی شماره 2، دوره 8

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 0-0