تعداد مقالات: 298
152. کاربرد مدل SWOT- QSPM در تدوین استراتژی توسعه گردشگری شهر کاشان

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 37-58

اصغر ضرابی؛ محمدرضا محبوب فر


153. ارزیابی و تحلیل وضعیت اشتغال در شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید بهارستان)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 57-76

10.22108/sppl.2016.21630

حمیدرضا وارثی؛ اسماعیل کمالی باغراهی


154. سنجش رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری شهرداری بابلسر

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 57-72

10.22108/sppl.2018.103857.1069

رحیم بردی آنامرادنژاد؛ الهه زارع؛ فاطمه قاسمپور


155. ارزیابی خطر ریزگردها در شمال غرب ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 57-80

10.22108/sppl.2019.113366.1304

اسمعیل شاهکوئی؛ طاهره رحمانی


158. نقش الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در تقویت پیوندهای روستایی - شهری (مطالعة موردی: شهرستان شهرضا)

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 59-80

10.22108/sppl.2017.21823

مجید جوهری؛ سیداسکندر صیدائی؛ سید هدایت اله نوری؛ احمد تقدیسی


162. نقش بافت تاریخی در ارتقاء مؤلفه‌های رقابت‌پذیری شهری مورد مطالعه: شهر بیرجند

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 63-84

10.22108/sppl.2017.106274.1111

حسین یغفوری؛ محمد اسکندری ثانی؛ فاطمه اکبری


163. مکانیابی دریاچه های واجد توسعه گردشگری در استان فارس

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 65-80

10.22108/sppl.2017.81485.0

غریب فاضل نیا؛ مهدی معصومی جشنی


164. ارزیابی انرژی باد در ایستگاه سینوپتیک اردبیل

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 65-82

10.22108/sppl.2018.110113.1179

حسین عساکره؛ آذر بیرانوند؛ سیدمهدی دوستکامیان


167. پیش‌بینی توسعة فیزیکی شهر قائن با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 67-84

10.22108/sppl.2019.114824.1336

احمد اسدی؛ ابراهیم اکبری؛ نجمه شفیعی


172. سنجش کیفیت محیط سکونت در محلات شهر اصفهان از دید مدیران شهری

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 77-98

محمود محمدی؛ آرزو ایزدی


174. تحلیلی بر فرهنگ شهروندی در شهر یزد

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 81-102

مهری اذانی؛ مجتبی حاتمی؛ حسین حاتمی


175. بررسی و تحلیل روند اشتغال و بیکاری در شهرستان صحنه طی دوره‌های (85-1375)

دوره 1، شماره 3، بهار 1391، صفحه 81-106

احمد تقدیسی؛ داود جمینی؛ نصرت مرادی