تعداد مقالات: 298
27. ارزیابی پایداری اجتماعی- فرهنگی در شهرهای استخراجی (مطالعه موردی: شهر استخراجی عسلویه)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-16

رضا مختاری ملک آبادی؛ نفیسه مرصوصی؛ سید علی حسینی؛ محمد غلامی


28. شناسنامه علمی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-124

10.22108/sppl.2018.24362


29. شناسنامه علمی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-138

10.22108/sppl.2019.24365


30. شناسنامه علمی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-124

10.22108/sppl.2019.24366


31. شناسنامه علمی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-128

10.22108/sppl.2019.24371


32. شناسنامه علمی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-124

10.22108/sppl.2019.24372


38. جلد

دوره 2، شماره 3، زمستان 1391


39. شناسنامه

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392


40. شناسامه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392


41. اولویت گذاری و رتبه‌بندی کانون‌های گردشگری دشت ابراهیم آباد یزد

دوره 3، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 1-18

محمد حسین رامشت؛ مریم فیض الهی


44. سنجش عوامل مؤثر بر احساس امنیت در مناطق روستایی مطالعه موردی شهرستان نطنز

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-16

10.22108/sppl.2016.21637

محسن شاطریان؛ صدیقه کیانی سلمی؛ سمیرا شفیعی


49. تبیین عوامل اجتماعی خشکسالی و شناسایی آثار آن

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-18

10.22108/sppl.2017.81267.0

صدیقه کیانی سلمی؛ عباس امینی فسخودی